Ochranou osobních údajů dle zákona

Ochrana osobních údajů:

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále též jen "Souhlas")

Tímto uděluji v souvislosti s vyplnění formuláře pro půjčku v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen "ZOÚ") a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění, společnosti Miroslav Klíma, IČO 722 10 681, se sídlem Lonkova 460, 530 09 Pardubice (dále též jen "MK") jako správci, za níže uvedených podmínek, tento Souhlas se zpracováním svých osobních údajů:


Tímto dobrovolně poskytuji společnosti MK a osobám se společností MK spolupracující v rámci provozování tohoto serveru PujckaTutovka.cz, kteří jsou registrováni v sekci Obchodní zástupci (dále jen „Ostatní společnosti“) své níže uvedené osobní údaje a uděluji společnosti MK svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle ZOÚ, a to včetně souhlasu s využitím rodného čísla podle zákona o evidenci obyvatel. Výslovně souhlasím s tím, že společnost MK a Ostatní společnosti jsou oprávněni:

1) Zpracovávat ve smyslu ZOÚ mé následující osobní údaje v rozsahu

- Identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno) a rodné číslo

- Osobní údaje vypovídající o tom, že jsem vyplnil shora uvedený formulář

- Kontaktní osobní údaje (adresa, PSČ, číslo telefonu, e-mailová adresa)

- Ostatní údaje (registr dlužníků, nemovitost, exekuce, výše příjmu, stav, počet dětí, pracovní smlouva)

Společnost MK je oprávněna údaje o mé osobě zpracovávat ve smyslu ZOÚ, tj. provádět jakékoli operace nebo soustavu operací, které společnost MK nebo na základě smlouvy o zpracování osobních údajů zpracovatel bude provádět s mými osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, tj., zejména shromažďovat, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, upravovat nebo pozměňovat, vyhledávat, používat, předávat, zveřejňovat, uchovávat, vyměňovat, třídit nebo kombinovat, blokovat a likvidovat.

2) V souladu s níže uvedenými účely zpracování osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů pověřit zpracováním mých osobních údajů, a to mimo území České republiky, pokud právní úprava ochrany osobních údajů v místě zpracování odpovídá požadavkům stanoveným českým právním řádem, třetí osobu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti MK a Ostatní společnosti v tomto dokumentu poskytuji za následujícími účely:

Účel č. 1 - kontaktování mé osoby (dále též jen "subjekt údajů") ze strany úvěrového poradce nebo jiného obchodního zástupce spolupracujícího se společnosti MK a Ostatními společnostmi i na jiných než úvěrových produktech (tj. ze strany zpracovatele osobních údajů ve smyslu ZOÚ), který subjektu údajů odpoví na případné otázky subjektu údajů a v případě zájmu subjektu údajů mu pomůže vyplnit žádost o úvěr, půjčku nebo jiný produkt obchodních zástupců (dále jen „produkty“). Za tímto účelem budou mé osobní údaje předávány a zpřístupňovány společností MK a Ostatním společnostem.

Účel č. 2 - nabízení produktů a služeb poskytovaných ze strany společnosti MK nebo Ostatní společnosti mé osobě. Výslovně souhlasím s tím, že společnost MK a Ostatní společnosti jsou oprávněny nabízet mé osobě cílené produkty a služby, a to na jakékoliv mé komunikační adresy, telefony nebo elektronickou poštou prostřednictvím Internetu, popř. jiných kanálů umožňujících zabezpečený přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány osobami zvláště k tomu pověřenými manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky. Jsem si vědom skutečnosti, že nejsem povinen poskytnout společnosti MK a Ostatním společnostem jakékoliv své osobní údaje, jsem oprávněn odmítnout poskytnutí těchto údajů a že tento Souhlas uděluji zcela dobrovolně.

Jsem si vědom skutečnosti, že mám právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 12 ZOÚ a právo na opravu svých osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 ZOÚ. Pokud zjistím nebo se domnívám, že společnost MK nebo na základě smlouvy o zpracování zpracovatel pověřený zpracováním mých osobních údajů provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžu zejména:

a) Požádat společnost MK nebo zpracovatele o vysvětlení.

b) Požadovat, aby společnost MK nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato má žádost shledána oprávněnou, společnost MK nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Společnost MK je povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce osobních údajů o mé žádosti a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Nevyhoví-li společnost MK nebo zpracovatel mé žádosti, mám právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento postup nevylučuje, abych se obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud mi vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle § 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u společnosti MK nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti MK ke shora uvedenému Účelu č. 1 zpracování osobních údajů na dobu (období), po kterou bude tento účel trvat, nejdéle však na dobu 730 dnů ode dne poskytnutí tohoto Souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti MK ke shora uvedenému Účelu č. 2 zpracování osobních údajů na dobu (období) 10 let ode dne poskytnutí tohoto Souhlasu.


VITACREDIT s.r.o.

1. Zájemce o úvěr uděluje tímto společnosti VITACREDIT s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (v tomto článku dále jen „zákon“) souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které VITACREDIT s.r.o. poskytl nebo za trvání smluvního vztahu mezi nimi a VITACREDIT s.r.o. poskytne (dále jen „Údaje“), a to pro účely poskytování finančních služeb v rozsahu předmětu podnikání VITACREDIT s.r.o., zejména pak k plnění povinností dle smlouvy o úvěru a k souvisejícím marketingovým a obchodním účelům. 2. Zájemce o úvěr uděluje společnosti VITACREDIT s.r.o. jasný a výslovný souhlas s tím, aby pověřený úvěrový pracovník společnosti VITACREDIT s.r.o. pořídil pro potřeby společnosti kopii občanského průkazu, příp. kopii cestovního dokladu a aby společnost VITACREDIT s.r.o. zpracovávala takto nabyté osobní údaje pro účely jednoznačné identifikace zájemce o úvěr a pro účely archivace z důvodu možných řízení vyvolaných na základě smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s ní. 3. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru souhlasí rovněž s tím, aby VITACREDIT s.r.o. poskytla tyto Údaje ke zpracování osobám, které se na základě jiné než pracovní smlouvy podílejí na předmětu činnosti VITACREDIT s.r.o., jakož i dalším smluvním partnerům, a to výhradně za účelem uvedeným v odst. 1 tohoto článku nebo aby jim tyto údaje předala. Tyto osoby včetně VITACREDIT s.r.o. jsou v tomto článku dále označovány též jako „Správci“. 4. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru souhlasí dále s tím, aby tyto Údaje byly Správci zpracovány, jakož i mezi nimi vzájemně př edávány, a to za účelem zkvalitnění péče o klienta, provádění marketingových činností (tj. činností, jejichž účelem je informování klientů o službách a produktech, které jsou prodávány VITACREDIT s.r.o. či jiným Správcem, předkládání nabídek k jejich objednání, zprostředkování či pořízení a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace), informování ostatních Správců o jejich bonitě a důvěryhodnosti a analyzování těchto údajů. 5. Zpracovávají v rozsahu, v jakém jim byly ze strany účastníků smlouvy o úvěru poskytnuty v souvislosti s návrhem na uzavření smlouvy či s jakýmkoli jiným právním vztahem existujícím mezi daným účastníkem smlouvy o úvěru a příslušným Správcem nebo v rozsahu, v jakém je příslušný Správce shromáždil v souladu s platnými právními předpisy jinak a že Správce zpracovává tyto Údaje k následujícím účelům: ? k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku, ? za účelem jednání o uzavření smlouvy a plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy, ? za účelem ochrany životně důležitých zájmů účastníků smlouvy o úvěru, jakož i pro účely ochrany práv Správce, příjemce nebo jiných dotčených osob, ? za účelem oprávněného zveřejňování Údajů v souladu s platnou právní úpravou, ? k předávání jejich jména, příjmení a adresy za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s právními předpisy. 6. Uvedený souhlas zájemce o uzavření smlouvy o úvěru uděluje dobrovolně, a to na dobu určitou počínaje jeho udělením až do uply nutí doby 10-ti let od zániku veškerých závazků či jiných právních vztahů vzniklých mezi daným účastníkem smlouvy o úvěru a VITACREDIT s.r.o., resp. jiným Správcem. 7. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru se zavazuje Údaje aktualizovat a je oprávněn požadovat, aby daný Správce provedl opravu nepřesných Údajů. 8. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru prohlašuje, že byl v souladu s ust. § 11 zákona řádně informován o podmínkách zpracovávání Údajů a bere na vědom í zejména poučení: ? o tom, že sdělení těchto Údajů je podmínkou uzavření smlouvy o úvěru ? o právu na informace o tom, jak jsou jeho osobní údaje zpracovávány ? o tom, že pokud dojde ze strany VITACREDIT s.r.o. nebo jiného Správce k porušení povinností uložených zákonem, má právo při spl nění zákonných podmínek žádat: a) aby se VITACREDIT s.r.o. či jiný Správce zdrželi protiprávního jednání a odstranili závadný stav, b) byla provedena oprava Údajů tak, aby byly správné a přesné, c) aby byly Údaje zablokovány nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům, d) zaplacení peněžité náhrady, jestliže uvedeným jednáním bylo porušeno jejich právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, pokud VITACREDIT s.r.o. nebo jiný Správce neprokáže, že porušení povinnosti nebylo možno zabránit ani při vyna ložení veškerého úsilí, které lze od něj požadovat, e) po VITACREDIT s.r.o. nebo jiném Správci náhradu vzniklé škody. 9. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru prohlašuje, že souhlasí s tím, aby VITACREDIT s.r.o. či jiní Správci poskytovali údaje o jejich účtech souvisejících se smlouvou o úvěru příp. s jinými smlouvami v rozsahu předmětu činnosti VITACREDIT s.r.o. v rámci bankovního i nebankovního informačního systému. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby VITACREDIT s.r.o. používala jeho rodné číslo a pořizovala kopie jejich osobních dokladů. Tento souhlas je neodvolatelný a uděluje se na dobu určitou počínaje jeho udělením až do uplynutí doby 10ti let od zániku vešk erých závazků či jiných právních vztahů vzniklých mezi daným účastníkem smlouvy o úvěru a VITACREDIT s.r.o. 10. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru bere na vědomí, že VITACREDIT s.r.o. je oprávněna zveřejnit ve svých prodejních místech v případě prodlení se splácením úvěru jméno, příjmení (v případě právnické osoby firmu) klienta a spoludlužníka a označení porušené povinnosti. 11. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru souhlasí s tím, že v případě odstoupení od smlouvy o úvěru nebo jeho zesplatnění může VITACREDIT s.r.o . zveřejnit ve svých prodejních místech, na internetových stránkách VITACREDIT s.r.o., příp. jiným vhodným způsobem, a to jeho jméno, příjmení a označení porušené povinnosti. Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti, jakož i v dalších mnou poskytovaných dokumentech jsou pravdivé a úplné. Beru na vědomí, že uvedené údaje poskytuji společnosti VITACREDIT s.r.o. dobrovolně a to telefonicky či prostřednictvím osoby ve smluvním vztahu ke společnosti VITACREDIT s.r.o. Uvedení nepravdivých údajů může být důvodem k zamítnutí žádosti, po vyplacení finančních prostředků může být důvodem okamžitého zesplatnění poskytnutého úvěru. Souhlasím s tím, že společnost VITACREDIT s.r.o. je oprávněna ověřit pravdivost a úplnost všem mnou poskytovaných údajů.